GEMEENTE BOARNSTERHIM Aan de leden van de raad der gemeente Boarnsterhim. Grou, 12 januari 1996. Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een vergadering van de gemeenteraad, welke zal worden gehouden op dinsdag 23 januari 1996 om 20.00 uur in het gemeentehuis te Grou. De burgemeester van Boarnsterhim, Y. Dijkstra. AGENDA: 1. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 19 december 1995. 2. Ingekomen stukken. 3. Mededelingen. 4. Voorstel tot het aanvaarden van een schenking. 5. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van aanpassing van de gemeentewerf 6. Voorstel tot wijziging van de Uitkerings- en pensioenverordening wethouders van de gemeente Boarnsterhim. 7. Voorstel tot vaststelling van een voorlopig reglement Onderne mingsraad. 8. Voorstel tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenrege ling en de Uitwerkingsovereenkomst. 9. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet groot f. 50.000,00 ten behoeve van schadeloosstelling betrokken perso nen bij wildschadeproblematiek rond "De Boorne". 10. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbes luit op grond van artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 11. Voorstel inzake ontvankelijkheid van een verzoek om planschade ex artikel 49 Wet op de Ruimtelijke Ordening. 12. Voorstel inzake ontvankelijkheid van een verzoek om planschade ex artikel 49 Wet op de Ruimtelijke Ordening. SBAGENRA/0/IZ/BOSMAS1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 1996 | | pagina 1