GEMEENTE BOARNSTERHIM Aan de leden van de raad der gemeente Boarnsterhim. Grou, 9 februaril996. Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een vergadering van de gemeenteraad, welke zal worden gehouden op dinsdag 20 februari 1996 om 20.00 uur in het gemeentehuis te Grou. De burgemeester van Boarnsterhim, Y. Dijkstra. AGENDA: 1. Vaststelling van de notulen van de vergaderingen van 13 november 1995 en 23 januari 1996. 2. Ingekomen stukken. 3. Voorstel tot benoeming van de heer J.H. Smittenberg tot lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling "Wester go". 4. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van een aantal verbeteringen van het gemeentekantoor. 5. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor het woonrijpmaken van Terherne Noord. 6. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbes luit op grond van artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 7. Voorstel tot vaststelling bedieningstijden gemeentelijke bruggen. 8. Voorstel tot 1. het nemen van een verkeersmaatregel en 2. het aanpassen van de bebouwde komgrens in de wijk Leppebuorren te Akkrum. 9. Voorstel tot het nemen van een verkeersmaatregel op het kruis punt van de Greate Kritewei en het Leechlân tussen Grou en Wer- gea. 10. Voorstel tot het intrekken van het raadsbesluit van 11 oktober 1983 waarbij een verkeersbord geplaatst werd in de Kasjestraat te Wergea. SBAGEN.RA/Q/IZ/BQSMAS/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 1996 | | pagina 1