GEMEENTE BOARNSTERHIM Aan de leden van de raad der gemeente Boarnsterhim. Grou, 8 maart 1996. Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een vergadering van de gemeenteraad, welke zal worden gehouden op dinsdag 19 maart 1996 om 20.00 uur in het gemeentehuis te Grou. De burgemeester van Boarnsterhim, Y. Dijkstra. AGENDA: 1. Vaststelling van de notulen van de vergaderingen van 13 november 1995 en 20 februari 1996. 2. Ingekomen stukken. 3Medede1ingen 4. Gemeentelijk standpunt inzake eindrapport "Fryslân Fernijt". (wordt nagezonden) 5. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbes luit op grond van artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 6. Voorstel tot vaststelling van de derde serie wijzigingen bouw verordening 7. Voorstel tot intrekking bijdrage verplaatsing landbouwmechanisa- tiebedrijf Weidenaar te Aldeboarn. 8. Voorstel tot vaststelling van het actieplan Kleine Kernen en de daarbij behorende prioriteitenlijst 1995/1996. 9. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van het opstellen van onderhoudsprogrammas voor de openbare basisscholen en gymzalen. De raadsvergadering wordt uitgezonden door De Boarnsterstim op 105.6 Mh. van de F.M. band en op 96.1 Mh. kabel. SBAGEH.RA/0/1Z/B0SMAS/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 1996 | | pagina 1