GEMEENTE BOARNSTERHIM Aan de leden van de raad der gemeente Boarnsterhim. Grou, 4 april 1996. Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een vergadering van de gemeenteraad, welke zal worden gehouden op dinsdag 16 april 1996 om 20.00 uur in het gemeentehuis te Grou. De burgemeester van Boarnsterhim, Y. Dijkstra. AGENDA: 1. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 19 maart 1996. 2. Ingekomen stukken. 3. Mededelingen. 4. Voorstel tot uitloting van obligaties. 5. Utstel ta oanfolling riedsbeslüt plaknammen. 6. Voorstel tot aankoop van gronden ten behoeve van uitbreiding industrieterrein Spikerboor Akkrum. 7. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van verbetering van de toegankelijkheid van het gemeentekantoor voor gehandicapten. 8. Voorstel inzake afwijzing verzoek om planschade ex artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 9. Voorstel inzake verzoek om planschade ex artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 10. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbes luit op grond van artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 11. Voorstel inzake een overeenkomst tussen de gemeente Boarnsterhim en Ballast Nedam Grond en Wegen B.V., omtrent realisering "Boarnstee" te Akkrum. 12. Voorstel inzake het woonrijpmaken en herstellen van huis- en kolkaansluitingen in het uitbreidingsplan Leppebuorren te Akkrum. SBAGEN.RA/O/TZ/B0SMAS1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 1996 | | pagina 1