GEMEENTE BOARNSTERHIM Aan de leden van de raad der gemeente Boarnsterhim. Grou, 10 mei 1996. Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een vergadering van de gemeenteraad, welke zal worden gehouden op dinsdag 21 mei 1996 om 20.00 uur in het gemeentehuis te Grou. De burgemeester van Boarnsterhim, Y. Dijkstra. AGENDA: 1. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 16 april 1996. 2. Ingekomen stukken. 3Medede1ingen 4. Beëdiging van de heer C.I. Koffeman tot loco-secretaris 5. Beëdiging van de heer G.H. Pippel tot loco-secretaris 6. Nota reserves en voorzieningen. 7. Voorjaarsnota. 8. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor pro jectmanagement voor de uitwerking van het Kameleonthema. 9. Voorstel tot wijziging van de bezoldigingsverordening ten behoe ve van ambtenaren in dienst van de gemeente Boarnsterhim. 10. Voorstel tot vaststelling van de Collectieve Arbeidsvoorwaarden regeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) 11. Voorstel tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenrege ling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) 12. Voorstel tot delegatie van de bevoegdheid tot uitvoering van de suppletieregeling als bedoeld in hoofdstuk 11a CAR. 13. Voorstel tot het nemen van voorbereidingsbesluiten op grond van artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. SBAGEN.RA/0/IZ/BOSMASI1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 1996 | | pagina 1