GEMEENTE BOARNSTERHIM Aan de leden van de raad der gemeente Boarnsterhim. Grou, 14 juni 1996. Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een vergadering van de gemeenteraad, welke zal worden gehouden op dinsdag 25 juni 1996 om 20.00 uur in het gemeentehuis te Grou. De loco-burgemeester van Boarnsterhim, (mevrouw T. de Boer) AGENDA: 1. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 21 mei 1996. 2. Ingekomen stukken. 3Mededelingen 4. Voorstel tot benoeming directeur (nieuwe) basisschool te Wergea. 5. Voorstel tot benoeming leden van de bestuurscommissie voor de basisschool te Wergea. 6. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over 1995. 7. Voorstel tot uitbreiding van artikel 3 onderdeel -07.51- van de "Verordening op de heffing en invordering van leges". 8. Voorstel tot wijziging van artikel 4 van de Woonschepenveror dening Boarnsterhim. 9. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor meerde re percelen/gebieden op grond van artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 10. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet inzake ont wikkeling ontwerp-bestemmingsplan Nije Boarnsterdyk.

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 1996 | | pagina 1