GEMEENTE BOARNSTERHIM Aan de leden van de raad der gemeente Boarnsterhinu Grou, 27 september 1996. Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een vergadering van de gemeenteraad, welke zal worden gehouden op dinsdag 8 oktober 1996 om 20.00 uur in het raadhuis te Grou. De burgemeester van Boarnsterhim, Y. Dijkstra. AGENDA: 1. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 30 mei 1996, 2. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 3 september 1996. 3. Ingekomen stukken. 4Medede1ingen 5. Voorstel tot het instellen van een adviescommissie-ad-hoc ten behoeve van de huisvesting van de gemeentelijke organisatie. 6. Voorstel inzake aanpassingen legesverordening 1997. 7. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor meerde re percelen/gebieden op grond van artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 8. Voorstel tot het onttrekken aan de openbaarheid van een gedeelte van de weg Birsturn ten behoeve van de omlegging van de Boarn te Akkrum. 9. Voorstel betreffende jaarrekening 1995 en begroting 1997 van werkvoorzieningsschap Westergo Bedrijven. 10. Voorstel inzake uitbreiding Stichting Kinderopvang Boarnsterhim. 11. Voorstel inzake transformatie Gemeenschappelijk Centrum voor Onderwijsbegeleiding in Friesland te Leeuwarden. De raadsvergadering wordt uitgezonden door De Boarnsterstim op 105.6 Mh. van de F.M. band en op 96.1 Mh. kabel. SBAGENRA/0/IZ/B0SMAS1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 1996 | | pagina 1