GEMEENTE BOARNSTERHIM Aan de leden van de raad der gemeente Boarnsterhim. Grou, 1 november 1996. Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een vergadering van de gemeenteraad, welke zal worden gehouden op dinsdag 12 november 1996 om 20.00 uur in het raadhuis te Grou. De burgemeester van Boarnsterhim, Y. Dijkstra. AGENDA: 1. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 8 oktober 1996. 2. Ingekomen stukken. 3Mededelingen 4. Voorstel inzake openbaarheid Master van Loonpaed te Warten. 5. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de aanschaf van materieel in 1996. 6. Voorstel tot wijziging van de Uitkerings- en pensioenverordening wethouders van de gemeente Boarnsterhim. 7. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor meerde re percelen/gebieden op grond van artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 8. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor het woonrijpmaken van Pounsmiet in Tersoal. 9. Voorstel tot wijziging van de Procedureverordening Planschadever goeding Boarnsterhim 1994. 10. Voorstel tot vaststelling van de Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen. SBAGEN.HA/0/1Z/B0SMAS/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 1996 | | pagina 1