GEMEENTE BOARNSTERHIM Aan de leden van de raad der gemeente Boarnsterhim. Grou, 1 november 1996. Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een vergadering van de gemeenteraad, welke zal worden gehouden op donderdag 14 november 1996 om 9.00 uur in het raadhuis te Grou. De burgemeester van Boarnsterhim, Y. Dijkstra. AGENDA: 1. Opening. 2. Gelegenheid tot het houden van algemene beschouwingen. 3. Behandeling van de antwoordnota inzake de gestelde vragen ten aanzien van de begroting. 4. Voorstel tot: a. vaststelling van de begroting 1997, de meerjarenramingen 1998 - 2000 en het meerjaren-investeringsplan; b. vorming van een voorziening Langdeel; c. vaststelling van diverse verordeningen betreffende belas tingen en retributies. Het wordt op prijs gesteld als de tekst van de algemene be schouwingen vóór 12 november bij ons college kan zijn ingediend. De vergadering zal ten behoeve van een lunchpauze worden onderbroken van plm. 12.30 uur - 13.30 uur. Voortzetting derhalve om 13.30 uur. SBBEGR.AG/0/IZ/B0SMAS/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 1996 | | pagina 1