GEMEENTE BOARNSTERHIM Aan de leden van de raad der gemeente Boarnsterhim. Grou, 6 december 1996 Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een vergadering van de gemeenteraad, welke zal worden gehouden op dinsdag 17 december 1996 om 20.00 uur in het raadhuis te Grou. De burgemeester van Boarnsterhim, Y. Dijkstra. AGENDA: 1. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 12 november 1996. 2Ingekomen s tukken 3Medede1ingen 4. Voorstel tot het voeren van verweer aangaande de Nederlandse Hervormde Gemeenten tegen de gemeente. 5. Voorstel tot het instellen van een bestuursrechtelijke procedure. 6. Voorstel tot het instellen van een civiel-rechtelijke procedure. 7. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van noodmaatregelen indeling en meubilair gemeentekantoor. 8. Voorstel tot de invoering van de 36-urige werkweek. 9. Voorstel tot beëindiging "Reglement Sociale Leidraad". 10. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het dorp Warten op grond van artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 11. Voorstel tot vaststelling ontwerp-bestemmingsplan "regeling uitsluiting inrichtingen bedoeld in artikel 41 van de Wet geluid hinder" 12. Voorstel tot verzoek om planschade, ex artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (Elzinga, Jirnsum) SBAGEN.RA/0/IZ/B0SMAS/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 1996 | | pagina 1