GEMEENTE BOARNSTERHIM Aan de leden van de raad der gemeente Boarnsterhim. Grou, 6 februari 1998. Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een vergadering van de gemeenteraad, welke zal worden gehouden op dinsdag 17 februari 199-8 om 20.00 uur in het gemeentehuis te Grou. De burgemeester van Boarnsterhim, Y. Dijkstra. Betreft agendapunt "Openbare Bibliotheek Boarnsterhim". Op de agenda voor deze raadsvergadering treft u het onderwerp "Openba re Bibliotheek Boarnsterhim aan". Wij streven er naar ons voorstel zo snel mogelijk in zijn definitieve vorm aan u voor te leggen. Op grond van het overleg met de leden van de raadscommissie WWM vonden wij het gewenst ons uiteindelijke stanpunt over de bibliotheekvoorzieningen in Aldeboarn en Reduzum te bepalen na overleg met betrokkenen. Het overleg met Aldeboarn vond dinsdag 3 februari plaats in een zeer constructieve sfeer. Met Reduzum hopen wij in de komende dagen nader overleg te hebben. AGENDA: 1. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 20 januari 1998. 2. Ingekomen stukken. 3. Mededelingen. 4. Voorstel tot vaststelling van de "Verordening behandeling be zwaar- en beroepschriften". 5. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de vervanging van de buitenboordmotor van de boord blusgroep Grou. 6. Voorstel tot vaststelling ontverp-bestemmingsplan Raerd-West. 7Voorstel inzake verzoek om planschade ex artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. SBAGEN.RA/0/IZ/B0SMAS/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 1998 | | pagina 1