GEMEENTE BOARNSTERHIM Aan de leden van de raad der gemeente Boarnsterhim. Grou, 13 maart 1998. Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een vergadering van de gemeenteraad, welke zal worden gehouden op dinsdag 24 maart 1998 om 20.00 uur in het gemeentehuis te Grou. De burgemeester van Boarnsterhim, Y. Dijkstra. AGENDA 1. Onderzoek geloofsbrieven nieuw benoemde raadsleden. 2. Vaststelling van de notulen van de vergaderingen van 17 februari en 24 februari 1998. 3. Ingekomen stukken. 4. Mededelingen. 5. Voorstel tot vaststelling van een archiefverordening. 6. Utstel oer it fêststellen fan de oardering oer it brûken fan'e Fryske taal yn it skriftlik ferkear by de gemeente Boarnsterhim. 7. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de aanschaf van automatiseringsbenodigdheden. 8. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor meerde re percelen/gebieden op grond van artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 9. Voorstel tot het vaststellen van de exploitatie en het exploita- tiegebied van het te ontwikkelen industrieterrein Spikerboor te Akkrum en het beschikbaar stellen van het benodigde krediet. 10. Voorstel tot het beschikbaar.stellen van een krediet ten behoeve van groot onderhoud aan wegen. 11. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een bijdrage ten be hoeve van het realiseren van wachtplaatsen voor vaartuigen bij de spoorbrug te Akkrum. 12. Voorstel inzake goedkeuring van de rekening 1996 en de begroting 1998 van de Stichting Jachthaven Wartena te Warten. SBAGEN.RA/O/IZ/B0SMAS/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 1998 | | pagina 1