GEMEENTE BOARNSTERHIM Aan de leden van de raad der gemeente Boarnsterhim. Grou, 9 april 1998. Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een vergadering van de gemeenteraad, welke zal worden gehouden op dinsdag 21 april 1998 om 20.00 uur in het gemeentehuis te Grou. De burgemeester van Boarnsterhim, Y. Dijkstra. AGENDA: 1. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 24 maart 1998. 2. Ingekomen stukken. 3. Mededelingen. 4. Voorstel tot benoeming van leden van (raads)commissies, bestuurs organen van gemeenschappelijke regelingen. (Wordt nagezonden). 5. Voorstel inzake verzoeken om planschade ex artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 6. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit Spikerboor te Akkrum. 7. Voorstel tot vaststelling van het ontverp-bestemmingsplan "Ter- hernsterdyk" te Terherne.(Wordt nagezonden). 8. Voorstel tot wijziging van de vaartijden en de tarieven van de pont "Burd".(Wordt nagezonden). 9. Voorstel tot instelling van een programmaraad. or> r» A r\i TT IDAOUAC I 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 1998 | | pagina 1