GEMEENTE BOARNSTERHIM Aan de leden van de raad der gemeente Boarnsterhim. Grou, 12 juni 1998. Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een vergadering van de gemeenteraad, welke zal worden gehouden op dinsdag 23 juni 1998 om 20.00 uur in het gemeentehuis te Grou. De burgemeester van Boarnsterhim, Y. Dijkstra. AGENDA: 1. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 26 mei 1998. 2. Ingekomen stukken. 3. Collegeverkprogramma 1998-2002. 4. Voorjaarsnotitie 1998. 5. Voorstel tot het benoemen van leden van het algemeen bestuur van gemeenschappelijke regelingen alsmede voorstel tot het onder steunen van voordrachten van leden van het dagelijks bestuur. 6. Ontwerp-begrotingen 1999 gemeenschappelijke regelingen, alsmede jaarrekening 1997 en le begrotingswijziging 1998 Bestuursacade- mie Noord-Nederland. 7. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor een perceel op grond van artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 8. Invoeringsnotitie schoolbegeleiding. 9. De onderwijshuisvesting in meerjarenperspectief. 10. Bestuurlijke vernieuwing openbaar onderwijs Boarnsterhim. 11. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de uitvoeringsprogramma's 1998 "technisch onderhoud - binnen kant" en ^vervanging meubilair" van het openbaar basisonderwijs. De raadsvergadering wordt uitgezonden door de Boarnsterstim op 105.6 Mh. van de FM band en op 96.1 Mh. kabel. SBAGEN.II/0/IZ/B0SMAS/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 1998 | | pagina 1