GEMEENTE BOARNSTERHIM Aan de leden van de raad der gemeente Boarnsterhim Grou, 30 oktober 1998. Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een vergadering van de gemeenteraad, welke zal worden gehouden op donderdag 12 november 1998 om 13.30 uur in het gemeentehuis te Grou. De burgemeester van Boarnsterhim, Y. Dijkstra. AGENDA 1Opening 2. Voorstel van orde betreffende behandeling van de begroting. 3. Gelegenheid tot het houden van de algemene beschouwingen. 4. Voorstel tot: a. vaststelling van de begroting 1999, de meerjarenramingen 2000-2002 en het meerjareninvesteringsplan; b. instemming met de heroverweging van de investeringsplannen 1996, 1997 en 1998; c. vorming van nieuwe reserves en toevoegingen aan bestaande reserves; d. vaststelling van diverse verordeningen betreffende belas tingen en retributies. 5. Voorstel tot het beschikbaar stellen van kredieten ten behoeve van frictie milieutaken, vluchtelingenwerk en millennium/euro. 6. Instemming met de visie op de huisvesting van de bestuurlijke en ambtelijke organisatie. Het wordt op prijs gesteld als de tekst van de algemene be schouwingen vóór 10 november aanstaande bij ons college kan zijn ingediend. SBBEGRRA/ 0/ TL B0SMAS 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 1998 | | pagina 1