GEMEENTE BOARNSTERHIM Oan de leden fan de rie fan de gemeente Boarnsterhim. Grou, 4 desimber 1998. Hjirby noegje ik jimme út foar it bywenjen fan in gearkomste fan de gemeenterie dy't hâlden wurde sil op tiisdei 15 desimber 1998 om 20.00 oere yn it gemeentehûs yn Grou. De boargemaster fan Boarnsterhim, Y. Dijkstra. WURKLIST: 1. It fêststellen fan it ferslach fan de gearkomste fan 12 novimber 1998. 2. Ynkommen stikken. 3. Utstel oangeande machtiging koartrinnende financiering foar 1999. 4. Utstel oangeande machtiging fêste jildlienings foar 1999. 5. Utstel oangeande ferkeap en ferhier van grienstreken. 6. Utstel ta oankeap van grûn oan e noardkant fan Grou. 7. Utstel oangeande de fersmoarging fan de boaiem yn De Baai te Grotffe 8. Utstel ta it nimmen fan tariedingsbesluten. 9. Utstel ta it beskikber stellen fan in kredyt foar beskoeiing by de Burstumerdyk lâns. 10. Utstel ta it oangean fan in mienskiplike regeling Regionale Brânvar/Sintrale Post Ambulanceferfier Fryslân. 11. Utstel oangeande fuzje GGD 'en. 12. Utstel oangeande it op en nij beneamen fan besjoersleden fan 'e Stichting Jachthaven Wartena. 13. Utstel oangeande de jierrekken 1997 fan Stichting Jachthaven Wartena. SBAGEN.RA/O/IZ/BOSMAS/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 1998 | | pagina 1