GEMEENTE BOARNSTERHIM Ynkommen stikken foar de gearkomste fan 18 janne- waris 2000. Oan de gemeenterie. Grou, 7 jannewaris 2000 Nú. Omskriuwing 1. Bulletin ferkearsfeiligens 2. Begrutting 2000 fan IZA Nederland. 3. WSW aktueel 99/6. 4. Skriuwen arrondissemintsrjochtbank yn Ljouwert oer it berop fan E. Heegstra yn Warten. 5. Skriuwen Rie fan Steate oer foarriedige foar- sjenning bestimmingsplan Yn 'e Lijte. 6. Skriuwen oer it pleatsen fan GSM antennes. Skriuwen fan "Stichting Werkwijzer" oer in útkearing op de ein fan it jier foar WiW-ers. Skriuwen Rie fan Steate oer berop tsjin be stimmingsplan Yn 'e Lijte. Skriuwen Rie fan Steate oer foarriedige foar- sjenning bestimmingsplan Biensma II. 10Skriuwen Regionale Brânwar en Sintrale Post Ambulânseferfier oer it beteljen fan de ge- meent like bydrage. 11. Skriuwen NW Regio Noard oer in ûndersyk nei nitraat yn it grûnwetter. Utstel F.k.o. F.k.o. F.k.o. F.k.o. F.k.o. Of te dwaan troch boargemaster en wethâlders Of te dwaan troch boargemaster en wethâlders Of te dwaan troch boargemaster en wethâlders Of te dwaan troch boargemaster en wethâlders Of te dwaan troch boargemaster en wethâlders Of te dwaan troch boargemaster en wethâlders SBINGEK.ST/0/IZB0SMAS1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2000 | | pagina 13