- 2 - 12. Beswierskrift tsjin it oanlizzen fan in jacht- Of te dwaan troch haven bij it perseel Leechlân 4 yn Grou. boargemaster en wethâlders 13. Fersyk oer it oprjochtsjen fan in tinkteken Op de wurklist foar de hear Mr. P.M. van Baerdt van Sminia. sette fan de kommisje AZ. Boargemaster en wethâlders fan de gemeente Boarnsterhim, de siktaris, de boargemaster, R.P. van der Starre. Y. Dijkstra. SBINGEK.ST/0/IZ/B0SMAS/2

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2000 | | pagina 14