Gemeente BOARNSTERHIM VOORSTEL Vergadering: 18 januari 2000 Agendapunt3 Portefeuillehouder Mevrouw J. Bouma-van den Brink Grou, 7 januari 2000 aan de gemeenteraad ONDERWERP Invullocatie Reduzum. KORTE INHOUD In het dorp Reduzum is een nieuwe lagere school gebouwd. Het bestaande schoolgebouw is gesloopt. Aangezien de nieuwbouw op een andere locatie heeft plaatsgevonden vraagt de oude locatie nu om een nieuwe ruimtelijke invul ling. Aan de hand van een aantal randvoorwaarden is door het stedenbouwkun dig bureau een inrichtingsschets gemaakt. De voorgestelde ruimtelijke invul ling voorziet in een woongebied dat in drie ruime kavels is opgedeeld waarop een vorm van wonen/werken tot de mogelijkheden behoort. De woonkavels zijn gelegen aan een te maken weg welke voor de ontsluiting op de Master Gorter- strjitte zorg draagt. VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Teneinde over te kunnen gaan tot verkoop van de gronden stellen wij voor om op basis van de berekende verkoopprijs van f 200,00 per m2 exclusief b.t.w. bijgaande exploitatieopzet vast te stellen. Om direct over te kunnen gaan tot het verrichten van de benodigde werkzaamheden als bouw- en woonrijpma- ken, stellen wij u tevens voor de hiervoor benodigde gelden, groot f 331.000,00 exclusief b.t.w., beschikbaar te stellen. Voorts stellen wij u voor de verkoop van de binnen het exploitatiegebied gelegen uitgeefbare gronden in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders. ADVIES (RAADS)COMMISSIE(S) De raadscommissie W&R heeft in de vergadering van 30 november 1999 negatief gereageerd op de /m2 prijs van f 200,00. Het advies van de raadscommissie gaf ons aanleiding het prijsbeleid nog weer kritisch te beschouwen. Wij achten echter het gevoerde beleid in algemene zin verantwoord. Wij bereiden een discussiestuk voor om met de raad het grondprijsbeleid te bespreken. Ten aanzien van deze concrete situatie willen wij het vigerende beleid vooralsnog uitvoeren. TER INZAGE LIGGENDE STUKKEN - exploitatiegebied REDUZUM-invullocatie school Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boarnsterhim De secretaris, de burgemeester, R.P. van der Starre Y. Dijkstra raadsvoorstel invullocatie Reduzum.doc/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2000 | | pagina 15