Gemeente BOARNSTERHIM BESLUIT Vergadering: 18 januari 2000 Agendapunt3 Portefeuillehouder Mevrouw J. Bouma-van den Brink De raad van de gemeente Boarnsterhim; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 januari 2000; BESLUIT: Ihet vaststellen van het exploitatiegebied alsmede de exploitatiebere kening van het te ontwikkelen plangebied REDUZUM-invullocatie school; II. het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van het bouw- en woonrijpmaken van het plangebied, groot f 331.100,00 exclusief b.t.w. en de dekking daarvan ten laste brengen van het grondbedrijf, complex REDUZUM-invullocatie school; III. de verkoop van de gronden binnen het exploitatiegebied in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders. Grou, 18 januari 2000. De raad voornoemd, de secretaris, de voorzitter, (R.P. van der Starre) (Y. Dijkstra) Kopie aan: gb(aj); fin. raadsbesluit invuilocatie Reduzum.doc/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2000 | | pagina 16