GEMEENTE BOARNSTERHIM Beslutenlist ried 18 jannevaris 2000. Ofwêzich de hearen Van der Baan, Bijlsma en De Jager en mefr. Wegman. Nú. Omskriuwing Utfiering 1It fêststellen fan it ferslach fan de gearkomste fan 14 desimber 1999. Konform fêststeld. Mid. 2. Ynkommen stikken. Konform besletten. Mid. 3. Utstel oangeande ynfollokaasje yn Reduzum. Konform besletten mei 8 stimmen foar en 5 tsjin. WWR RIEDLIST.JAN/0/IZ/B0SMAS/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2000 | | pagina 17