GEMEENTE BOARNSTERHIM Oan de leden fan de rie fan de gemeente Boarnsterhim. Grou, 7 jannewaris 2000. Hjirby noegje ik jimme út foar it bywenjen fqp in gearkomste fan de gemeenterie dy't halden wurde sil op tiisdei 18 jannewaris 2000 om 20.00 oere yn it riedhüs oan de Stationsweg yn Grou. De boargemaster fan Boarnsterhim, Y. Dijkstra. WURKLIST 1. It fêststellen fan it ferslach fan de gearkomste fan 14 desimber 1999. 2. Ynkommen stikken. 3. Utstel oangeande ynfollokaasje yn Reduzum. 4. Utstel oer transaksjes mei Yn 'e Lij te oangeande de SMR (vurdt neistjoerd). 5. Utstel oer transaksjes oangeande skiphuzen Nauwe Galle yn Grou (vurdt neistjoerd). SBAGEN.RA/0/IZ/B0SMAS/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2000 | | pagina 1