- 3 - yntsjinne wurde moatte sille. De list mei projekten dy't yn it dossier sit is in foarriedige ynventarisaasje. Yn dat opsicht kin oan de winsk fan de hear Aukes om noch in tal projekten yn te tsjinjen temjitte kommen wurde. It kolleezje sil yn de üdnerhannelingen ek de ekploi- taasje en ûnderhâldskosten yn it ramt fan de Steandemêst-rûte ynbrin- ge. De Steandemêst-rüte is in mienskiplike ferantwurdlikheid fan pro- vinsje, Ljouwert en Boarnsterhim. Der leit in ynspanningsferplichting yn it stedsgewest. De ried hat dat ek ferskate kearen befêstige. It is net sa dat it jild allinne yn Ljouwert telâne komt. Der sille goede projekten yntsjinne wurde by it oerlisorgaan. It kolleezje is absolút net bang dat Boarnsterhim wat de wentebou oanbelanget in ferkearde ta- komst temjitte giet. Boarnsterhim moat ree wêze gear te wurkjen mei oaren en dêrby de belangen fan de eigen gemeente net út it each fer- lieze. De warskôging gjin âlde skuon fuort te goaien foar't der nije binne nimt it kolleezje oan. It kolleezje is lykwols net somber oer de takomst Mevrouw Van den Berg zegt dat haar fractie positief is over het voor stel. Er is een tijd geweest dat er geen overeenstemming was tussen Leeuwarden en de omliggende gemeenten. Gelukkig is dat nu, na heel veel overleg, wel zo. Haar fractie hoopt dat het college adequaat in speelt op alle mogelijkheden die worden geboden. Haar fractie hoopt op een goede samenwerking, waar ook Boarnsterhim de goede vruchten van zal kunnen plukken. De heer Jonkers zegt dat zijn fractie niet veel voordelen ziet in dit samenwerkingsverband. Hij blijft dit een afgedwongen verhaal vinden, dat voortborduurt op een herindeling die niet is doorgegaan. Er is één heel groot gemeenschappelijk project, de Staandemast-routeVanaf het begin is zijn fractie niet onder de indruk geweest van de bijdrage daarin van de gemeente Leeuwarden. Zijn fractie zal tegen het voorstel stemmen. De heer Smittenberg zegt dat Leeuwarden belangrijk is voor de gemeente Boarnsterhim. Nog belangrijker zijn de ontwikkelingen op het gebied van de schaalvergroting, inhoudelijk en op het gebied van de financie ring. Een gemeente kan steeds minder op een eilandje blijven zitten. Eerst zalde gemeente een sigaar uit eigen doos in de gezamenlijke doos moeten leggen en vervolgens proberen er meer dan één sigaar uit terug te krijgen. Er moet ook aandacht blijven voor samenwerking met de an dere buurgemeenten. De hear Aukes seit dat syn fraksje ûngerêst is oer de eksploitaasje fan de Steandemêst-rüte. De foarsitter seit dat it goed is ditlêste punt op tafel te lizzen by it fierdere oerlis. De ried kin der fan op oan dat Boarnsterhim noch in tal projekten ynbringe sil en dér sil mei de ried oer praten wurde. It kolleezje is ek bliid dat der aanst mei de ried praten wurde kin oer de ynfolling fan it ekstra wentekontingent dat der komt. De kosten fan de Steandemêst-rüte boppe de nije rykswei binne foar de gemeente Ljouwert. Der is sawat mei alle buorgemeenten in soarte fan gearwur- king. Dan wurdt der sûnder persoanlike stimming neffens it útstel besletten. De hear Jonkers wurdt achte tsjinstimd te hawwen. De hear Postma nimt wer plak. 3. Utstel ta it machtigjen foar it oangean fan fêate jildlienings foar it jier 2000.

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2000 | | pagina 4