- 5 - wurde sil, sil it kolleezje dy fûgel seker net oer it net fleane litte. It kolleezje giet no net yn op de suggestjes oer de besteging fan it jild. Dan wurdt der sünder persoanlike stimming neffens it útstel besletten. 6. Utstel ta oankeap fan grûn yn ferbân mei de Steandemêst-rûte. Sünder diskusje en persoanlike stimming wurdt der neffens it útstel be sletten. 7. Utstel ta oankeap fan grûn oan 'e noardkant fan Grou. De heer De Jong zegt dat zijn fractie over het algemeen huiverig is voor de aankoop van vervuilde grond. Volgens zijn fractie liggen er argumenten om nu wel tot aankoop over te gaan. Er is namelijk grondig onderzoek ver richt en de (financiële) risico's zijn beperkt. Het weegt voor zijn frac tie zwaar dat de grond beslist nodig is in verband met de aanleg van het natte bedrijventerrein en het baggerdepot. Betere of gelijkwaardige al ternatieven zijn niet voorhanden. Het grootste deel van zijn fractie is voor een directe sanering van het zuidelijke deel en het noordelijke deel op termijn. De heer Jonkers zegt dat het zijn fractie, gezien de ontwikkelingen rond de Staandemast-route niet gepast lijkt om de aankoop van de grond tegen te houden. Dat doet hij echter met tegenzin, vanwege het feit dat de grond ten dele vervuild is. De aankoop is akkoord als alleen de zuidelij ke vaart of sloot gesaneerd wordt. De noordelijke vaart of sloot wil zijn fractie voorshands laten voor wat hij is. Zijn fractie vraagt het college om een creatieve oplossing te zoeken zodat de vaart in de infrastructuur van het terrein kan worden meegenomen. Dan is sanering niet nodig. Het grenzeloze optimisme van het college over de hoogte van de m2 na sanering zit hem wel wat dwars. Na sanering is de grond wel 27% duurder. De heer Smittenberq vindt het zeer storend dat het standpunt van de F.N. P.-fractie al in de krant te lezen was. Het lijkt hem beter de dis cussie in de raadsvergadering te voeren. Hij heeft vragen over het aange haakte besluit over de sanering van de twee sloten. Wanneer wordt daar over beslist en door wie, wat zijn de kosten en wat is de proceduretijd. Als nu de eerste sloot wordt gesaneerd zal over 2,3 jaar opnieuw een pro cedure moeten worden opgestart. Wat voor extra kosten brengt dat dan met zich mee? Hoe zeker is de 22% subsidie van rijk en provincie? Hoe zeker is het dat de bagger hergebruikt kan worden? Het antwoord op deze vragen is bepalend voor de vraag of de sanering van de tweede sloot wel uitge steld kan worden. De hear Van der Meulen seit dat syn fraksje akkoart is mei de oankeap fan de grün. De oanpak fan it kolleezje stimt syn fraksje ta tefredenheid. Mei dizze oankeap kin de toeristyske yndustry yn Grou in goede slach foarút meitsje. Oangeande de sanearing slút hy him oan by de fragen fan de hear Smittenberg. Hy ferwachtet dat it kolleezje sa gau mooglik mei in neiere útwurking fan de sanearing komt. Sadwaande kin de béste opsje kea- zen wurde. De hear Van der Baan seit dat der blykber net earder wat sein wurde mei as dat D66 dat wol. Yn de demokrasy meie fraksjes harren stânpunten ken- ber meitsje. Der binne iepenbiere fraksjegearkomsten dêr't in stânpunt bepaald wurdt. De fraksje fan D66 komt no mei fragen dy't eins yn de kom- misje steld wurde moatten hiene. Syn fraksje wie earst wat huverich mar no fynt hy dizze oankeap ferantwurde. Ek syn fraksje fynt dat it noardli- ke part earst net saneard wurde moat.

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2000 | | pagina 6