- 6 - Mefrou Santema seit dat har fraksje yn de kommisjegearkomsten dúdlik west hat. Sy wol út noch yn de ekonomyske groei troch it wiete bedriuweterrein tsjinhâldeYn prinsipe is har fraksje tsjin oankeap fan smoarge grün. Fandêr dat sy 10 ha oankeapje wol. It baggerdepot kin by de Snitserhoeke oanlein wurde. Wethâlder Bouma seit dat it útstel twa kear yn de kommisje oan 'e oarder west hat. It giet no allinne om de oankeap fan de grün. As it oan it sa- nearjen ta is kin de kommisje dêr op 'e nij oer prate op hokfoar wize de sanearing útfierd wurde sil: al as net tagelyk as de ünderste 10 ha earstDe 22% subsydzje is befêstige troch de provinsje. De 22 bliuwt ek oerein as de sanearing letter útfierd wurdt. De hear Van der Meulen seit dat it net korrekt is yn it útstel de sugge- rearjen dat de ried beslút de súdlike sleat. direkt te sanearjen en dêr yn it beslút net op werom te kommen. Syn fraksje snapt, krekt as blykber it kolleezje neat fan it foarbehâld fan de V.V.D. De heer Smittenberg begrijpt van de wethouder dat de wijze van saneren niet tot het besluit behoort. Hij houdt zijn zorgen over de 22% subsidie. Het college moet dat eerst zwart op wit hebben van zowel provincie als rijk voor er volstrekte zekerheid bestaat. Hij kan instemmen met het voorstel om grond aan te kopen. Als een collegepartij (V.V.D. niet aan een dergelijk belangrijk besluit zijn goedkeuring wil geven is er op zijn minst sprake van een zwaarwegend punt voor het college. Graag de reactie van het college. De heer Jonkers herinnert aan zijn suggestie om de noordelijke vaart in de infrastructuur op te nemen. De heer De Jong zegt dat zijn fractie blij is dat er over de wijze van saneren in de commissie gesproken zal kunnen worden. De hear Van der Baan seit dat it wol bekind is dat net altyd likefolle fertroud wurde kin op ófspraken mei it ryk. Wat yn it beslút stiet is dus eigenlik net hielendal foldwaande. Hy stelt út it beslút yn dy sin oan te passen. De hear Aukes seit dat syn fraksje dit polityk—gefoelige ûnderwerp pro— jektmatich besjoen hat. Nést it wêzen fan kolleezjepartij is it ek noch sa dat riedsleden sûnder lést as rêgespraak oardiele moatte. Syn fraksje giet akkoart mei de oankeap fan de 10 ha skjinne grün. Fersmoarge grün sit in grut risiko yn. De sanearing dêrfan is begrutte op 2,7 miljoen. Faak wurde dy bedragen ek noch oerskreden. By de Snitserhoeke leit in terrein dat hiel geskikt is as baggerdepot. De grün dy't nei it baggerde pot ta moat is behoarlik fersmoarge. Der is klasse 1 mar ek klasse 2-grûn by. De ferkeapwearde fan de bagger is op 1,2 miljoen steld. As it werklik sa wêze soe dat fersmoarge grün sa dj oer wêze soe dan wie der yn Fryslân hielendal gjin baggerprobleem. Syn fraksje tinkt dat de gemeente bliid wêze mei as de wearde op nul komma nul útkomt. Syn fraksje mist yn it út- stel de ûntgraving fan it kanaal en de haven. Dêr komt net fersmoarge grün wei. Al mei al hat de fraksje syn ferantwurdlikheid as riedslid nom- men en sil dêrom tsjin dit útstel stimme. Wethâlder Bouma kin wol meigean yn de opmerking fan de hear Van der Meu len dat it útstel wat oars seit dan as yn it beslút stiet. De foarsitter seit dat der mei it útstel en it beslút yn feite neat mis is. Yn it beslút giet it om de oankeap fan de grün. Sanearing sil pas

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2000 | | pagina 7