- 8 - 10. Utstel ta it niznmen fan tariedingsbesluten Sünder diskusje en persoanlike stimming wurdt der neffens it útstel besletten. 11. Ferfalt. 12. Utstel ta it opheffen fan de ferfierregio Sünder diskusje en persoanlike stimming wurdt der neffens it útstel besletten 13. Utstel ta it fêststellen fa it beliedsplan ABW foar 2000. Mefrou Wegman seit dat it plan der prima út sjocht. Har fraksje freget omtinken foar in goede foarljochting. Der wurde op in winskelistke by de begrutting 2000 twa varianten jün om in bydrage te jaan yn de sin fan de categorale bystân en yn in bydrage foar duorsum gebrûksguod. Har fraksje sjocht graach dat dat by de maitiidsnota meinommen wurde sil. Foar de kliëntepartisipaasje jildt itselde. De heer Jonkers vindt dit een uitstekende beleidsnotitie. Zijn fractie zou het een goede zaak vinden als vanuit Sociale Zaken geprobeerd wordt kliënten en bedrijfsleven te matchen als het gaat om de vervul ling van vacatures. Mefrou Veldstra seit dat der in goede taljochting jün is op it be liedsplan ABW. Ek har fraksje freget omtinken foar in goede foarljoch ting. Ek sy ferwachtet by de maitiidsnota útstellen oangeande it mini- mabelied. Wethâlder Bouma seit dat der regelmjittich kontakt is mei de HNDDe ófdieling Sosjale Saken is ek aktyf as it om advertinsjes foar banen giet Wethâlder Bijlsma seit dat alle goede wurden oer dit plan eins it amt- lik apparaat oanbelangje. Foarljochting is in trochgeande soarch. De kategorale bystân stiet op de winskelist en komt by de maitiidsnota oan 'e oarder. Oangeande de kliëntenpartisipaasje binne yn it earste fearnsjier fan 2000 útstellen te ferwachtsjen Dan wurdt der sünder persoanlike stimming neffens it útstel besletten. 14. Utstel oangeande it algemien handikaptenbelied. De heer Jonkers zegt dat zijn fractie wel akkoord gaat met het voor stel met één aantekening. Er wordt 3 jaar uitgetrokken om beleid te maken en te implementeren. Wat hem betreft mag de beleidsperiode kor ter en de implementatieperiode langer en meer accent krijgen. De con crete problemen kunnen dan meteen aangepakt worden. Zijn fractie doet de suggestie ook bij andere gemeenten te kijken die al een dergelijk gehandicaptenbeleid hebben. Mefrou Wegman slút har alhiel oan by de wurden fan de hear Jonkers. De heer Smittenberq vraagt of de klankbordgroep ook een rol krijgt bij het maken van de voorstellen voor de bestemming van het restant. Heeft het college zelf al een idee daarover? In ieder geval moet niet die miljoen gulden eindeloos geblokkeerd worden. Mevrouw Van den Berg zegt dat haar fractie akkoord gaat met de f 90.000,00 voor extra formatie. In de opzet implementatie wordt ech ter gesproken over bestaande formatie. Graag duidelijkheid daarover.

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2000 | | pagina 9