een combinatie van OSG en gemeentekantoor rijzen er dus problemen. Haar fractie wenst dat risico niet te nemen. Het college heeft ook geen ar gumenten aangedragen die de vertraging rechtvaardigen. Er is geen fi nanciële onderbouwing voor het nieuwe gemeentekantoor gegeven. Het rap port Oranjewoud geeft aan dat de huurprijs ongeveer 7 ton op jaarbasis zal zijn, exclusief inrichting en exploitatie. In 10 jaar tijd zal er dan plusminus 12 miljoen betaald zijn aan een projectontwikkelaar zon der dat er één steen van de gemeente zal zijn. Haar fractie vindt dat, waar dan ook, de gemeente zelf moet bouwen. Dat is beter en voordeliger dan huren. Het bouwen van een gemeentekantoor in samenhang met een school en een zwembad/sporthal scoort wat sociale veiligheid betreft absoluut negatief. Bij de locatie achter het Raadhuis is er in ieder geval het voordeel van een groot parkeerterrein in het hart van Grou De woningen achter het Raadhuis kunnen prima geïntegreerd worden in het bouwplan voor een gemeentekantoor-Raadhuis. De verwerving van grond zal nu eenvoudiger zijn dan ten tijde van het raadsbesluit omdat er nog na melijk slechts één partij is waarmee onderhandeld moet worden, Friest- insDan hoeft het helemaal niet drie tot vijf jaar te duren. Met Friestins kan gesproken worden over de volgende locaties: in samenhang met het nieuwe gemeentekantoor, locatie bibliotheek, locatie Korti, lo catie Super, locatie Halbertsma, OSG-locatie Stationsweg en de 55+- locatie Nij Friesmahiem. Misschien moet er ook worden gedacht aan de sportvelden Nesserdyk. Het is vreemd dat de wethouder niets weet van de brief van de OSG. Zij neemt aan dat de OSG goede informatie van het ambtelijk apparaat heeft gekregen. Elke wethouder spreekt over sober en doelmatig, maar dat is al besloten in het vorige raadsbesluit. Zij vraagt zich af of de kreet "een huis voor alle inwoners" bij De Twine nog wel terecht is. Het is vervelend dit te zeggen, maar het college heeft wel degelijk informatie achtergehouden. Uit het boekje van Van der Sluis en De Haan mist namelijk pagina 17 met de financiële dek kingsmogelijkheden. Het gaat in dit voorstel niet om emoties maar om een goede financiële onderbouwing. Plaatselijk Belang Grou spreekt uit dat het openbare zwembad in stand gehouden moet worden en er wordt niet zozeer een keus voor de locatie voor het gemeentekantoor gedaan. In het Raadhuis zouden prima fractiekamers gerealiseerd kunnen worden. Een in tegratie van oud en nieuw is natuurlijk prima te realiseren. Het is toch logisch dat er voordat er een besluit wordt genomen er een finan ciële onderbouwing ligt? Moet er nu overhaast een besluit worden geno men terwijl er een gemeentekantoor gebouw moet worden dat 40, 50, 60 jaar meemoet? Volgens haar fractie kan tijd geen argument zijn. Het college heeft volgens haar fractie geen enkel argument voor de locatie De Twine gegeven. Zij vindt dat het eerder genomen raadsbesluit in stand moet blijven. De hear Roorda soe hast fertrietlik en somber fan it ferhaal fan it C.D.A. wurdeIt liket wol oft it kolleezje oer ien nacht iis gien is. Syn fraksje sjocht dêr oars tsjin oanIt kolleezje hat alle war dien om no in goed beslút nimme te kinnen op basis fan arguminten en ynfor- maaasje. Hy hat mear begryp foar de betogen fan Gemeentebelangen 2000, F.N.P. en V.V.D. Der klinkt yn troch dat it dreech wêze sil in goed beslút te nimmen, mar dat beslút moat wol no nommen wurde. It nimmen fan sa'n wichtige beslissing is dat altiten. Doe11 it gemeentehûs út Aldeboarn nei Akkrum ta moast spilen de emoasjes in hiel grutte rol. In tal jierren letter die bliken dat ek de Boarnsters harren prima yn it doe nommen beslút fine koene. It giet no ek om it hûs fan de gemeente. In goed wurkplak foar de amtners moat der komme en de tsjinstferliening oan 'e boargers moat foarop stean. In beslút moat net mear foarútskood wurde. Syn fraksje is ek wiis mei it RiedshûsDat sil renovearre wurde

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2000 | | pagina 10