GEMEENTE BOARNSTERHIM 2. Ynkommen stikken foar de gearkomste fan 15 febrewaris 2000. Oan de gemeenterie. Grou, 28 jannewaris 2000 Nú. Omskriuwing 1. Lytse Doarpepraat nûmer 75, desimber 1999. 2. Skriuwen UPC Nederland oer UPC yn 2000. 3. Skriuwen Rie fan Steate oer foarriedige foar- sjenning bestimmingsplan Biensma II. Utstel F.ko f.k.o. Of te dwaan troch boargemaster en wethâlders 4. Skriuwen Rie fan Steate oer bestimmingsplan Biensma II. Of te dwaan troch boargemaster en wethâlders 6. Skriuwen Regionale Brânwar en Sintrale Post Ambulânseferfier oer wiziging mienskiplike regeling/oardering bestjoerskommisje Skriuwen Riedstra Tuinman en Slijfer oan- geande Kruisinga/Gemeente Boarnstrerhim. Of te dwaan troch boargemaster en wethâlders Of te dwaan troch boargemaster en wethâlders 7. Beswierskrift tsjin plannen yn "De Meer". Of te dwaan troch boargemaster en wethâlders Boargemaster en wethâlders fan de gemeente Boarnsterhim, de siktaris, de boargemaster, R.P. van der Starre. Y. Dijkstra. SBINGEK.ST/0/IZ/B0SMAS1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2000 | | pagina 13