Gemeente BOARNSTERHIM VOORSTEL Vergadering: 15 februari 2000 Agendapunt4 Portefeuillehouder A.P. Oosterhof srou. 2LM2QQ0 AAN DE GEMEENTERAAD ONDERWERP Transactie Yn xe Lijte te Grou. KORTE INHOUD Kader Het project Staandemast-route beoogt de realisatie van een beweegbare brug in de Garde Jagerswei te hoogte van de Nauwe Galle. Dit is vormgegeven in het bestemmingsplan Yn'e Lijte. De fa. Yn'e Lijte heeft hiertegen bezwaar aangetekend omdat zij vreesde dat de situatie voor haar receptie door de be oogde oprit naar de brug onacceptabel zou verslechteren. Daarnaast vreest zij voor bijkomende (bedrijfsschade t.g.v. de werkzaamheden. Anderzijds biedt het project wellicht ook positieve mogelijkheden voor het bedrij f Tussentijds is daarbij gekomen dat er wellicht oplossingen te vinden zijn voor wel/niet afsluiten van de Meer. Daarom zijn gesprekken gevoerd hoe een en ander bij elkaar gebracht zou kun nen worden. Als gevolg daarvan ligt nu voor u een integraal voorstel. In het kort wordt hier ingegaan op de belangrijkste punten en onze overwegingen daarbij Overwegingen In overleg is gekomen tot een zodanige inpassing van de brug met haar oprit ten dat de uitgangspunten van de Staandemast-route (te weten vrije door- vaarthoogte en -breedte) volledig gehandhaafd zijn. De oprit komt daarbij nog steeds acceptabel uit voor de receptie. Met een breedte van 30 meter ter plaatse van de te verwerven schiphuisloca- tie van Molenaar is formeel voldaan aan de gewenste breedte zodat ^overpad' over het aangrenzende water van Yn'e Lijte niet vereist is. In de praktijk is het echter wel aangenaam om meer vrije manoeuvreerruimte te hebben aan die zijde van de brug. In deze overeenkomst is dat voorzien door het recht van overpad over het water van Yn'e Lijte. Er is voor de ondernemer echter wel sprake van enig verlies aan verhuurbare oppervlakte (voor tenten/jongeren) Met name zal er ook gedurende de reali satietermijn sprake zijn van inkomstenderving en overlast rond deze hoek van het terrein voor dit kamperen maar ook voor de aangrenzende ligplaatsen (o.a. verhuurvloot) en wellicht ook verkeersoverlast door tijdelijk beperkte ruimte bij de receptie. Daarom worden een aantal maatregelen voorgesteld die samen een vorm van compensatie bieden. Deze zijn gecombineerd met de wens van de ondernemer om het economisch draagvlak van zijn onderneming te ver sterken d.m.v. uitbreiding en diversificatie. raadsvoorstel transactie Yn 'e Lijte te Grou/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2000 | | pagina 14