- 2 - Planologisch, c.q. nautisch, heeft de provincie de uitdrukkelijke wens uit gesproken om na realisatie van de doorvaart door de Nauwe Galle de doorvaart door de Meer drastisch te beperken (tot de nu in de Meer gelegen schepen) De gemeente Boarnsterhim heeft er met het oog op de ontsluiting van het nat te bedrijventerrein belang bij om (incidenteel/gericht) de mogelijkheid van doorvaart door de Meer te behouden (bijv. buiten de bedieningstijden of voor bijzonder grote schepen). Als oplossing is hiervoor bedacht dat er een be weegbare afsluiting komt die op aangeven van de gemeente geopend kan worden. Te denken valt bijvoorbeeld aan enkele bedrijven (bijv. van der Wal en Syte- ma) die de beschikking krijgen over een zendertje waarmee een slagboom/brug te openen is. Met een geringe vrije doorvaarthoogte blijft het dan wel mogelijk dat klei nere bootjes vanaf de Meer te allen tijde richting Grou kunnen zonder over het prinses Margrietkanaal te hoeven. Om een en ander technisch en financieel eenvoudig mogelijk te maken is als concrete oplossing bedacht om uitbreiding van een steiger toe te staan tot ongeveer het midden van de Meer (zodat alleen de kosten van het resterende gedeelte overblijven). Ook kan dit een mogelijkheid bieden voor 'oversteek' naar de arken aan de overzijde. Met betrekking tot die arken is het de be doeling om betere mogelijkheden te bieden om beheerafspraken te maken m.b.t. het gebruik van de voorzieningen van Yn'e Lijte. Na realisatie van de door steek via de Nauwe Galle wil de gemeente daarvoor haar grond achter deze ar ken overdragen aan Yn'e Lijte. Teneinde de hoofdvaarroute via de Nauwe Galle te benadrukken wordt het land- hoofd aan de noordzijde van de brug wat vergroot (waardoor de invaart naar de Meer wat 'afgeknepen' wordt). Wel blijft overigens de doorvaart van de Meer naar het nieuwe kanaal en vica versa vrij Door ook aan de zuidzijde van de brug een beperkte steiger buiten de vaar route toe te staan wordt aan de ondernemer compensatie geboden terwijl dit tegelijk een oplossing vormt voor enkele passanten die tengevolge van het (afstandsbedieningsregiem van de brug 'opgesloten worden tussen de brug gen'. Zo wordt een alternatief geboden voor het (ge/misbruik maken van de wachtvoorziening of het zoeken van een ligplaats in het kanaal. Tot slot heeft de ondernemer in het kader van diversificatie van zijn be drijfsvoering (al vanaf het eerste moment van planvorming) aangegeven inte resse te hebben voor de jachthaven/schiphuislocatieDaaraan wordt in deze overeenkomst specifiek tegemoet gekomen met name voor de geuite wens tot jachthaven. Daarnaast neemt hij deel in een combinatie met Feenstra/Molenaar waar hij een belangrijke inbreng heeft om tot een kwalitatief goed product te komen. Financieel Feitelijk is in dit voorstel sprake van compensatie richting Yn'e Lijte zon der dat dit de gemeente geld/budget kost. De compensatie wordt geboden in de vorm van het verlenen van mogelijkheden om ligplaatsen te exploiteren. Daar bij is in de directe omgeving van Yn'e Lijte sprake van geringe uitbrei dingsmogelijkheden, mede door de beperking die er terplaatse is door de be perkte aanwezigheid van parkeervoorzieningen. In het nieuw te maken kanaal wordt voorgesteld om de capaciteit aan lig plaatsen op te voeren zodat dat onderdeel een voldoende economisch draagvlak verkrijgt. Aangezien de vaarweg voldoende breedte heeft, levert dit nautisch geen bezwaar. Ook verhoogt dit de opbrengst voor de gemeente zodat dit bij draagt aan de dekking/realisatie van het project. Procedureel Via een ontheffingsbevoegdheid van het college is het mogelijk om incidenteel, en onder voorwaarden, uitbreiding van nieuwe ligplaatsen toe te staan. Dit is hier mogelijk. raadsvoorstel transactie Yn 'e Li}te te Grou/2

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2000 | | pagina 15