- 3 - Bij instemming met de overeenkomst zal betrokkene zijn van ons belang zijnde bezwaren tegen het bestemmingsplan intrekken (m.n. de realisatie van de brug) Uitwerking via een overeenkomst en later via koopakten e.d. VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS In te stemmen met de transacties met Yn 'e Lijte B.V. in het kader van de realisatie van de Staandemast-route ADVIES (RAADS)COMMISSIE(S) Dit voorstel is behandeld in de raadscommissie ROVVM van 10 januari 2000 en is teruggenomen door het college. Inmiddels heeft er een overleg platsgevon- den met de arkbewoners van De Meer. Verslagen van deze bijeenkomsten zijn u toegezonden. Komt terug in de extra raadscommissie ROVVM van 31 januari 2000. Het verslag van deze bijeenkomst zal u zo spoedig mogelijk worden toe gezonden. TER INZAGE LIGGENDE STUKKEN Overeenkomst met Yn 'e Lijte B.V. Deze ligt vertrouwelijk ter inzage voor de raadsleden bij het secretariaat van de sector WWR Tekening ligplaatsen De Meer Tekening gronduitgifte met toelichting (als bij transactie schiphuizen Nauwe Galle) Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boarnsterhim De secretaris, de burgemeester, R.P. van der Starre Y. Dijkstra raadsvoorstel transactie Yn 'e Lijte te Grou/3

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2000 | | pagina 16