Gemeente BOARNSTERHIM VOORSTEL Vergadering: 15 februari 2000 Agendapunt5 Portefeuillehouder A.P. Oosterhof Grou, 4 2^JAN.2Q00 AAN DE GEMEENTERAAD ONDERWERP Transactie schiphuizen te Grou. KORTE INHOUD Kader In het kader van de realisatie van de Staande Mastroute is de openbare door vaart door de Nauwe Galle vereist. Daarvoor is de 'verwijdering' van de be staande schiphuizen een noodzaak. Zonder dat is realisatie niet mogelijk binnen het daarvoor ontwikkelde bestemmingsplan Yn'e Lij te. Bij de planvoorbereiding is 'ruil' beoogd waarbij de eigenaren van die schiphuizen een nieuwe locatie aangeboden kregen aan het kanaal naar Biensma II. Daarnaast vergoedt de gemeente de huidige opstallen. Overwegingen Gekozen is voor een insteek/berekeningswijze 'nieuw-voor-oud met verreke ning' Dit houdt in dat de eigenaren in principe dezelfde kadastrale opper vlakte aan schiphuizen met bijbehorende grond en water terugkrijgen op de nieuwe locatie en dat we aan hen een vergoeding betalen voor de huidige op stallen (die wij daarna slopen) als tegemoetkoming in de kosten die zij als eigenaren moeten gaan maken om nieuwe schiphuizen te bouwen. Lastig punt daarbij was overigens de parkeeroplossingNu wordt geparkeerd op een ter rein van een WE voor alle schiphuizen aldaar. Wat is daarvan toe te rekenen in het kader van compensatie? Uiteindelijk be schouwen we dit verwerkt in de totale prijs van de transactie zoals die nu voorligt Voor de nieuwe schiphuislocatie hebben zich meerdere gegadigden aangediend. De gemeente heeft daarin tot op heden als standpunt verwoord dat zij aller eerst zaken wenst te doen met de partijen die zij nodig heeft bij de reali satie van het project te weten Feenstra, Molenaar en Fröhlich. Pas daarna kan aan de orde zijn of er voor andere gegadigden nog mogelijkheden zijn. Daarnaast is aangegeven dat de gemeente bereid was ruimte te reserveren voor (verplaatsing van) Blikpôle Tussentijds is daarbij gekomen de bereidheid van de gemeente om ter oplossing van het conflict met de fa R. Wester een deel grenzend aan diens bedrijf aan hem over te dragen/verkopen. raadsvoorstel transactie schiphuizen te Grou/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2000 | | pagina 17