- 2 - Feenstra, Molenaar en Fröhlich hebben gesprekken gevoerd om tot onderlinge afstemming te komen en hebben als uitdrukkelijke voorwaarde in deze transac tie geformuleerd dat (vanuit de optiek dat een dergelijke ontwikkeling bij verkeerde aanpak, bijvoorbeeld overvoering van de markt, tot onverantwoorde prijsrisico's voor de te verplaatsen ondernemers zou leiden zij de beschik king krijgen over de totale schiphuislocatie, waarbij overigens de door de gemeente aangegane verplichtingen gerespecteerd worden. Voor de uitbreiding van de oppervlakte boven de huidige kadastrale opper vlakte en de compensatie voor het parkeren wordt een koopsom voorgesteld van fl. 85,-/m2k.k. Met deze ^combinatie' zijn ook gesprekken gevoerd over de kwaliteit van de invulling. De ervaring met deze ondernemers is dat zij hun zaken professio neel en goed verzorgd aanpakken en daarmee goede basisvoorwaarden bieden voor een goede aanblik op termijn. Daarbij komt in dit geval dat zij zich uitgesproken hebben voor onderlinge afstemming van de bebouwing (zoveel mo gelijk gelijke bouwkundige eenheden) en het parkeren op eigen terrein. Kwa litatief achten wij deze vorm van invulling dan ook een goede zaak. Financieel Bij toerekening van de aankoopwaarde van de grond onder de nieuwe schiphui zen, komt de totale verwerving van de schiphuizen in de Nauwe Galle (-Feen stra en Molenaar samen) uit op ca fl. 1.320.000 (inclusief k.k.). VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS In te stemmen met de conceptovereenkomst zoals verwoord in de, door de heer Feenstra geaccordeerde, brief van de fa Wijmenga. ADVIES (RAADS)COMMISSIE(S) Dit voorstel is behandeld in de raadscommissie ROVVM van 10 januari 2000 en is teruggenomen door het college. Komt terug in de extra raadscommissie ROVVM van 31 januari 2000. TER INZAGE LIGGENDE STUKKEN Brief Wijmenga van 19 november 1999 en faxblad van Dufé Vastgoed van 23 november 1999. Deze beide stukken liggen voor de raadsleden vertrouwelijk ter inzage bij het secretariaat van de sector WWR Toelichting bij gronduitgifte-tekening van 1 december 1999 met doorsnede- tekening Ingekleurde tekening gronduitgifte van Arcadis gedateerd 8 december 1999 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boarnsterhim De secretaris, de burgemeester, R.P. van der Starre Y. Dijkstra raadsvoorstel transactie schiphuizen te Grou/2

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2000 | | pagina 18