<2£LJM0 Gemeente BOARNSTERHIM Vergadering: 15 februari 2000 Agendapunt6 Portefeuillehouder Y. Dijkstra AAN DE GEMEENTERAAD ONDERWERP Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet ten behoeve van de ontwik keling van bedrijventerrein Biensma III te Grou. KORTE INHOUD Door uw raad is op 26 januari 1999 het bestemmingsplan Biensma vastgesteld. Dit plan is vervolgens op 27 juli 1999 goedgekeurd door de Gedeputeerde Sta ten van de provincie Fryslân. De komende tijd wordt een start gemaakt met de ontwikkeling van de derde fase Biensma. Op 14 december 1999 heeft u besloten de benodigde gronden hiervoor aan te kopen. Om de ontwikkelingen rondom het bedrijventerrein op een goede wijze vorm te geven en aan te laten sluiten op de huidige bedrijvigheid in Grou, is een commissie ingesteld met daarin te vens vertegenwoordigers van de bestaande Grouster bedrijven die de gemeente adviseert ten aanzien van de wijze van invulling van het terrein. Om een goede voorbereiding voor verdere besluitvorming door uw raad ten aan zien van ontwikkeling van het bedrijventerrein mogelijk te maken, is verder een eerste verkenning nodig met betrekking tot stedenbouwkundig plan, ex ploitatie, verkaveling etc. Bovendien is inzet vanuit het ambtelijk apparaat nodig met betrekking tot het inventariseren van belangstellende bedrijven en het overleg in en rond de commissie. Hiervoor wordt gevraagd een voorberei dingskrediet van f 50.000,00 beschikbaar te stellen. Naar verwachting kan de opzet en exploitatie van het bedrijventerrein dan in het tweede kwartaal van 2000 aan uw raad worden voorgelegd. VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Gezien het vorenstaande stellen wij uw raad voor om een voorbereidingskre diet van f 50.000,00 beschikbaar te stellen voor de benodigde advieswerk zaamheden en ambtelijke inzet. De dekking van het krediet zal worden gevon den vanuit de toekomstige exploitatie van het terrein. raadsvoorstel voorbereidmgskrediet Biensma III.doc/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2000 | | pagina 19