nb GEMEENTE BOARNSTERHIM Oan de leden fan de rie fan de gemeente Boarnsterhim. Grou, 28 jannewaris 2000. Hjirby noegje ik jimme út foar it bywenjen fan in gearkomste fan de gemeenterie dy't hâlden wurde sil op tiisdei 15 febrewaris 2000 om 19.00 oere yn it riedhûs oan de Stationsweg yn Grou. De boargemaster fan Boarnsterhim, Y. Dijkstra. WURKLIST 1. It fêststellen fan it ferslach fan de gearkomste fan 21 desimber 1999. 2. Ynkommen stikken. 3. Undersyk betrouwensbrieven. 4. Utstel oer transaksjes mei Yn 'e Lij te oangeande de SMR. 5. Utstel oer transaksjes oangeande skiphuzen Nauwe Galle yn Grou. 6. Utstel oangeande de tariedening fan Biensma III. 7. Utstel ta it nimmen fan tariedingsluten. 8. Utstel ta it eindigjen fan in leasekontrakt foar de kraan fan 'e smoargensboat 9. Utstel ta it oanskaffen fan in hydraulische kraan foar de Blik- polle. 10. Utstel ta it oanpassen fan 'e pont De Burd oan 'e ARBO easken. 11. Utstel ta it ferfangen fan materieel. 12. Utstel oer oerdracht fan de âlde iisbaan yn Terherne. 13. Utstel oer oanlisfoarsjennings by di Meinesleatbrêge yn Akkrum. 14. Utstel ta it fêstigjen fan in AZC yn Boarnsterhim.

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2000 | | pagina 1