- 2 - ADVIES (RAADS)COMMISSIE(S) De raadscommissie AZ heeft in de vergadering van 10 januari 2000 ingestemd met dit voorstel TER INZAGE LIGGENDE STUKKEN Geen. Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boarnsterhim De secretaris, de burgemeester, R.P. van der Starre Y. Dijkstra raadsvoorstel voorbereidingskrediet Biensma lli.doc/2

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2000 | | pagina 20