Gemeente BOARNSTERHIM VOORSTEL Vergadering: 15 februari 2000 Agendapunt7 Portefeuillehouder: A.P. Oosterhof Grou4 23 JAN. 2Q00 AAN DE GEMEENTERAAD ONDERWERP Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit op grond van ar tikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. KORTE INHOUD In dit stuk wordt u voorgelegd om voor vijf percelen (zie concept tekeningen) te verklaren dat een bestemmingsplan (-herziening) wordt voorbereid. VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Voor de navolgende percelen stellen wij u voor een voorbereidingsbe sluit te nemen, één en ander overeenkomstig het bij de raadsstukken gevoegde ontwerp-besluit daartoe, alsmede de bijbehorende tekening: 1. het gebied van de woninguitbreiding te Tersoal; 2een gedeelte van het industrieterrein Spikerboor te Akkrum; 3. het perceel Sitadel 29 te Akkrum; 4. het perceel Haedstrjitte 6 te Reduzum; 5. het perceel Magere Weide 2 9 te Warten. ADVIES (RAADS)COMMISSIE(S) De raadscommissie ROWM heeft in de vergadering van 10 januari 2000 aangegeven in te kunnen stemmen met het voorstel Naar aanleiding van vragen in de vergadering van 10 januari 2000 kan het volgende worden opgemerkt. De vragen hebben betrekking op de di enstwoning op het perceel Magere Weide 29 te Warten. De eerste vraag was waarom er pas op 27 meter van de bestaande bebouwing gebouwd mag worden. Hier hebben de aanvragers drie redenen voor gegeven, te weten; 1) het nieuwe huis heeft aan alle zijden ramen; 2) de bomen om het oude huis kunnen op deze wijze gespaard worden; 3) in de nieuwe bedrijfssituatie willen aanvragers zo weinig mogelijk mensen op het erf toelaten in verband met besmettingshaarden. Zij hebben het keur merk K.K.M. en eveneeens is aan het bedrijf een I.B.R: en Melker skoortsvrij e status toegekend. Dit willen zij graag zo behouden. VOORSTEL/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2000 | | pagina 21