- 2 - De tweede vraag was of er een garantie is dat de bestaande bouw na gereed komen van de nieuwbouw afgebroken zal worden. In de voorwaarden van de vergunning wordt opgenomen dat de bestaande bouw afgebroken moet worden. TER INZAGE LIGGENDE STUKKEN ontwerp-raadsbesluit met bijbehorende tekeningen; korte samenvatting van de commissie ROWM van 7 februari 2000. Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boarnsterhim De secretaris, de burgemeester, R.P. van der Starre Y. Dijkstra VOORSTEL/2

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2000 | | pagina 22