Gemeente BOARNSTERHIM Grou, 42fib]JÄfi 20QÛ VOORSTEL Vergadering: 15 februari 2000 Agendapunt8 Portefeuillehouder A.P. Oosterhof AAN DE GEMEENTERAAD ONDERWERP Beëindiging lease - contract kraan reinigingsboot KORTE INHOUD Op last van de arbeidsinspectie heeft in juli 1998 de gemeente Boarnsterhim de gemeentelijke reinigingsboot voorzien van een nieuwe hydraulische kraan. De arbeidsinspectie stelt de gemeente verplicht de kraan op de boot uit te rusten met noodstuk, elektronische zwenkbeveiliging e.a. De kosten die aan deze werkzaamheden zijn verbonden inclusief het feit dat de bestaande hydraulische kraan financieel afgeschreven was heeft er toe ge leid dat de kraan is vervangen. Als oplossing voor de bekostiging van de aanschaf is medio juli gekozen voor het aangaan van een lease overeenkomst. De maandelijkse lasten worden bekos tigd uit het onderhoudbudgetIn de begroting 1999 zijn middelen gereser veerd om de lease overeenkomst te beëindigen omdat deze constructie vrij kostbaar is. Met de beëindiging van de lease overeenkomst is een investering van 60.000,00 gemoeid. Met deze investering is rekening gehouden in het meerja ren-investeringsplan zoals dat is opgenomen in de begroting 1999. Dekking van de jaarlijkse kapitaalslasten ad. 8.200,00 vindt plaats con form het meerjaren-investeringsplan 1999. VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS In te stemmen met de beëindiging van de lease-overeenkomst en hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van 60.000,00 te dekken conform het meer- jareninvesteringsplan zoals dat is opgenomen in de begroting 1999. ADVIES (RAADS)COMMISSIE(S) De raadscommissie ROWM heeft in de vergadering positief gereageerd omtrent dit voorstel. TER INZAGE LIGGENDE STUKKEN Geen. Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boarnsterhim De secretaris, de burgemeester, R.P. van der Starre Y. Dijkstra raadsvoorstel beëindiging lease-contract/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2000 | | pagina 23