BOARNSTERHIM gemeente VOORSTEL Vergadering 1 5 februari 2000 Agendapunt 9. Portefeuillehouder A.P. Oosterhof Onderwerp: Aanschaf hydraulische kraan Korte inhoud: Tot heden huurt de gemeente Boarnsterhim een hydraulische kraan voor uitvoering vari reinigings werkzaamheden op het overslagstation naast de gemeente werkplaats de Blikpôle. Eind 1998 werd vastgesteld dat de hydraulische kraan vervangen moest worden. In 1998 heeft de kraan door man kementen een aantal keren niet kunnen werken (gebroken assen, binnenbrand, lekkage etc.) waar door inhuur van derden nodig was om de afvalstroom op de Blikpôle aan te kunnen. Bovendien werd duidelijk dat de geluidsproductie van de kraan verminderd zou moeten worden (onderzoek provincie milieuvergunning najaar 1998). De bewuste kraan is toen vervangen door een nieuwer exemplaar. De huidige hydraulische kraan kost de gemeente jaarlijks gemiddeld f 27.500,00. In de ze kosten zijn opgenomen de kosten van de huur van de kraan en de onderhoudskosten. Het huren van een kraan van een nieuwer bouwjaar brengt uiteraard hogere kosten met zich mee. Hier staat tegenover dat de geluidsproductie afneemt, de onderhoudskosten worden gedrukt en de bedrijfszekerheid neemt toe. Gezien de vervanging van de kraan is de vraag aan de orde gesteld of een nieuwe kraan blijvend zou moeten worden gehuurd, of dat aankoop wellicht een goedkopere optie zou zijn. Reeds in het kader van het opstellen van de begroting 1999 is hiervoor naar een oplossing gezocht en geconclu deerd dat aankoop goedkoper is. Per saldo komt het neer op het volgende (indicatieve) bedragen: Gemiddelde huurprijs f 525,00 per week derhalve een jaarlast van f 27.500,00 Gemiddelde aanschafprijs vergelijkbare kraan f 114.000, bij 12 jaar afschrijving en een renteper centage van 6% geeft een jaarlast van f 13.500,00. Hierbij zal rekening moeten worden gehouden met een jaarlijkse last voor onderhoud en verzekering. Dekking In de begroting 1999 is reeds rekening gehouden met aankoop van de hydraulische kraan. De jaar lijkse kapitaallasten zijn opgenomen bij het product Afval, de kosten voor onderhoud zijn opgeno men bij de kostenplaats machines en materieel.

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2000 | | pagina 24