Voorstel van burgemeester en wethouders: In te stemmen met de aanschaf van een hydraulische kraan en hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van f 114.000,00 te dekken door aanwending van de begrotingspost investeringlasten kraan opgenomen bij het product afvalstoffen uit de begroting 1999. Advies raadscommissie: De raadscommissie ROVVM heeft in de vergadering van 10 januari 2000 positief gereageerd op het voorstel. Aangaande vragen over de dekking liggen relevante stukken uit de beheersbegroting ter inzage. Ter inzage liggende stukken: Product afvalstoffen beheersbegroting 1999. Burgemeester en wethouders van de gemeente Boarnsterhim, de secretaris, de voorzitter, R.P. van der Starre Y. Dijkstra Pagina 2 raadsvoorstel aanschaf hydraulische kraan/2 2/2

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2000 | | pagina 25