Gemeente BOARNSTERHIM VOORSTEL Vergadering: 15 februari 2000 Agendapunt: 10. Portefeuillehouder A.P. Oosterhof Grou, aan de gemeenteraad ONDERWERP Aanpassing van de veerpont "de Burd" aan ARBO-eisen KORTE INHOUD Op 7 januari 1997 heeft de Arbo-dienst Friesland in het kader van een werk- plekbezoek de veerpont naar de Burd bezocht. De bevindingen van de Arbo- dienst waren zondermeer negatief te noemen. De aandachtspunten uit de risico inventarisatie en evaluatie van de Arbo-dienst zijn hierna kort weergegeven. De Arbo-dienst stelt dat de gemeente tenminste aandacht dient te schenken aan nader gespecificeerde punten van veiligheid, fysieke belasting medewer kers, werkplek inrichting, uitbreiding vaartijden pont en sanitaire - en overige algemene voorzieningen op/nabij de veerpont Voorbereiding en planning In augustus 1998 is aan de firma All-Ship te Berkhout, een ingenieursbureau voor nautische scheepswerken, opdracht gegeven een bestek met tekeningen voor te bereiden op grond waarvan opdracht verstrekt kan worden aan een werf voor uitvoering van de nodige aanpassingen. In aanleg zou de uitvoering plaats vinden in april 1999 en samenvallen met het tweejaarlijks groot on derhoud aan de veerpont. Aangezien deze termijn niet haalbaar is gebleken is, in overleg met de pontschippers, besloten de werkzaamheden uit te voeren na afloop van het vaarseizoen 1999. Door een aantal externe oorzaken heeft de planontwikkeling vertraging opgelopen. Later dan gewenst hebben medio september en oktober 1999 hebben de laatste gesprekken over het concept bestek en bouwtekeningen plaatsgevonden en is de bijbehorende financiële raming door genomen. Aansluitend zijn bestek en te keningen verzonden naar vier regionale scheepswerven met het verzoek hierop een prijsaanbieding te doen. De plannen zijn ontwikkeld in nauw overleg met de pontschippers. Gunning van de werkzaamheden Bestek en tekeningen zijn verzonden naar vier regionale scheepswerven met het verzoek hierop een prijsaanbieding te doen. De werkzaamheden zullen aan een werf worden gegund op basis van twee criteria: de prijsstelling; het ingediende werkplan en de planning. Dit alles onder voorbehoud van het door de raad beschikbaar te stellen kre diet raadsvoorstel aanpassing pont aan ARBO eisen.doc/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2000 | | pagina 26