- 2 - Financiën De raming van kosten benodigd voor de aanpassing van de pont de Burd wijkt fors af van het in de begroting opgenomen krediet van 105.000,00. Aanpas sing van de stuurinrichting en kajuit vallen aanmerkelijk hoger uit door de complicaties die optreden bij het omzetten van een mechanisch systeem (hui dige situatie) naar een hydraulisch - elektrisch systeem. Voorts stelt de scheepvaartinspectie eisen aan stabiliteit en bepaalt het gewicht van het schip mede het draagvermogen. Zo dwingen de voorschriften ons lichtere metalen, zoals aluminium, te gebruiken om te voorkomen dat het dragend vermogen en stabiliteit ongewenst negatief wordt beïnvloed. Het ef fect hiervan is dat de kosten voor aanpassing van de stuurhut daarmee ook hoger uitvallen. Op grond van de kostenraming en inschrijving van de twee werven stellen wij vast dat voor de uitvoering van de werkzaamheden een be drag van 250.000 exclusief BTW noodzakelijk is 293.750,00 incl) Aangezien de BTW voor de pont verrekenbaar is hoeft voor voor de BTW geen dekking te worden gevonden 43.750,00) Dekking Bij behandeling van de voorjaarsnota 1999 is het verzoek om de kredietaan vraag te verruimen niet overgenomen, voor de begroting is dit opnieuw inge bracht en opnieuw niet gehonoreerd. Wij stellen u derhalve voor dekking van het benodigde krediet van 293.750,00 het volgende voor de b.t.w. wordt verrekenbaar gesteld en behoeft derhalve geen dekking 43.750,00) het beschikbaar te stellen krediet van 105.000,00. De jaarlijkse kapi- taalslasten wordt gedekt conform het meerjareninvesteringenplan 17.000,00 het restant van 145.000, 00 in 2000 te dekken door aanwending van de onderhoudspost. Vanaf 2001 zullen de jaarlijkse kapitaalslasten ad 16.000,00 worden opgenomen in de begroting. Bij de bepaling van de jaarlijkse kapitaallasten is uitgegaan van een line aire afschrijving op basis van 6% rente. De afschrijvingstermijn voor de scheepsbouwkundige aanpassingen (stuurhut) is op 20 jaar gesteld, het elek- tromechanische deel (stuurinrichting e.a.) op 10 jaar. VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS In te stemmen met de aanpassing van de pont de Burd, zoals omschreven in het bestek en bijbehorende tekeningen, en hiervoor het benodigde krediet be schikbaar te stellen van 293.750,00 te dekken overeenkomstig het hierboven beschreven voorstel. ADVIES (RAADS)COMMISSIE(S) De commissie ROVVM heeft in haar met de aanpassing van de pont de raadsvergadering van 15 februari zaamheden. TER INZAGE LIGGENDE STUKKEN Bestek en tekeningen Prijsaanbieding laagste inschrijver ligt vertrouwelijk ter inzage bij het secretariaat van de sector WWR. vergadering van 10 januari 2000 ingestemd Burd en vooruitlopend op behandeling in de 2000 ingestemd met de aanvang van de werk- Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boarnsterhim De secretaris, de burgemeester, R.P. van der Starre Y. Dijkstra raadsvoorstel aanpassing pont aan ARBO eisen.doc/2

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2000 | | pagina 27