Gemeente BOARNSTERHIM VOORSTEL Vergadering: 15 februari 2000 Agendapunt: 11. Portefeuillehouder A.P. Oosterhof Grou, 4 2e8rmlAR22ûP0 AAN DE GEMEENTERAAD ONDERWERP Vervanging materieel KORTE INHOUD In de beleidsbegroting 1998 was de vervanging voorzien van materieel bij de sector wonen, werken en recreëren. Het betreft 2 stoomcleaners, 2 trilplaten een pick-up en een minibus. Van de vervanging van de compressor, zoals opgenomen in de begroting wordt op dit moment afgezien, aangezien van een volledige technische afschrijving nog geen sprake is. In overleg met de leiding en medewerkers van de Buitendienst is de noodzaak en de wijze waarop in de vervanging kan worden voorzien vastgesteld. Op basis hiervan is door middel van vergelijking een keus gemaakt voor leverancier, merk en type. Verder is de noodzaak vastgesteld op basis van de organisatie en de bedrijfsvoering. Informatie hierover ligt bij de stukken ter inzage. De vervanging van het materieel vraagt een investering van f 140.000,00. Vervanging was reeds voorzien in 1998 en hiervoor opgenomen in het betreffende meerjareninvesteringsplan. In afwachting van ontwikkelingen in organisatie van de buitendienst is de vervanging niet doorgevoerd in 1998 en 1999. De belangrijkste ontwikkeling betrof de installatie van een derde wijkteam medio april 1999. Nu het derde wijkteam operationeel is, is de aanschaf van het betreffende materieel onontbeerlijk. De middelen voor de dekking van de jaarlijkse kapitaallasten ad f 28.500,00 zijn bij het opstellen van de jaarrekening 1998 beschikbaar gebleven en kunnen nu worden aangewend ter dekking van de lasten in 2000. Vanaf 2001 zijn de jaarlijkse kapitaallasten opgenomen in de begroting. VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS In te stemmen met de vervanging van het hierboven genoemde materieel en hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van 140.000,00. ADVIES (RAADS)COMMISSIE(S) De raadscommissie heeft positief gereageerd omtrent het voorstel tot vervanging van het materieel. raadsvoorstel vervanging materieel/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2000 | | pagina 28