- 2 - TER INZAGE LIGGENDE STUKKEN Bijlage organisatie en vervoer buitendienst Toelichting op financiële dekking van vervanging materieel (voor de raadsleden wordt de toelichting meegezonden) Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boarnsterhim De secretaris, de burgemeester, R.P. van der Starre Y. Dijkstra raadsvoorstel vervanging mateneel/2

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2000 | | pagina 29