- 2 - 15. Utstel ta ûndersyk Edukative fraach yn de gemeente en begruttings viziging Folwoeksenenedukaasje. 16. Raamoerienkomst edukaasje ROC Friesland College 2000 oantemei 2002. 17. Utstel ta it fêststellen fan de feroardering "klachten verdrin ging en concurrentieverstoring WIW en regeling I/D-banen. SBAGEN.RA/0/IZ/B0SMAS/2

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2000 | | pagina 2