BOARNSTERHIM gemeente 10 FEB. 2000 Aan de leden van de Raad Behandeld door: S. de Jong Telefoon: 0566 - 629282 Grou, Onderwerp: Aanvullend agendapunt raadsvergadering d.d. 15 februari 2000. Geachte leden van de raad. Op maandag 7 februari is in de commissie ROVVM gesproken over de vervanging van een mini pick-up ten behoeve van de buitendienst. De mini pick-up is betrokken geweest bij een aanrijding en heeft daarbij zoveel schade opgelopen dat de auto niet langer inzetbaar is. De betreffende auto wordt ingezet bij het inzamelen van zwerfvuil, legen van prullenbakken, oprui men van recreatieafval en het bezorgen van afvalcontainers bij de burgers. Gezien de inzet van de auto is een spoedige vervanging dringend gewenst. Met de raadscommissie zijn de verschillende mogelijkheden besproken, waarop de commissie heeft geadviseerd de vervanging van de mini pick- up als agendapunt toe te voegen aan de raadsvergadering van dinsdag 15 februari aanstaande. Bijgaand treft u het raadsvoorstel en het concept-raadsbesluit aangaande de vervanging van de mini pick-up aan. Behandeling van dit punt wordt voorgesteld na punt 11 Met de voorgestelde wijze van bestuurlijke behandeling kan spoedige vervanging gerealiseerd wor den zodat de bedrijfsvoering van de buitendienst ongestoord voortgezet kan worden. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van de gemeente Boarnsterhim, de loco-secnetaris, de burgemeester, (C.l. Koffeman) (Y. Dijkstra) Postadres: Gemeente Boarnsterhim, Postbus 40, 9000 AA Grou Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou, Tel.: 0566 - 629393, Fax.: 0566 - 622424 Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlagen: 2 Brief raad pu 9 februari 2000 fisj

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2000 | | pagina 31