BOARNSTERHIM gemeente VOORSTEL Vergadering 1 5 februari 2000 Agendapunt 11 A. Portefeuillehouder wethouder A.P. Oosterhof Grou, 9 februari 2000. Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Vervanging mini pick-up Korte inhoud: Onlangs was een mini pick-up van de buitendienst betrokken bij een aanrijding en heeft daarbij zo veel schade opgelopen dat de auto niet langer inzetbaar is. De mini pick-up wordt ingezet bij het in zamelen van zwerfvuil, legen van prullenbakken, opruimen van recreatieafval en het bezorgen van afvalcontainers bij de burgers. Dit gebruik van de auto vraagt om een specifiek type auto (een zo genaamde mini pick-up) en daarom om spoedige vervanging. In eerste instantie is getracht middels inhuur de periode tot het raadsbesluit tot vervanging te over bruggen. Aangezien er geen auto's van dit type beschikbaar zijn voor tijdelijke inhuur, blijft koop de enige optie voor snelle vervanging. De auto was reeds volledig afgeschreven en staat voor 2000 in het investeringsplan opgenomen voor vervanging. Dit betekent dat vervanging in ieder geval in 2000 zou plaatsvinden, door de aan rijding wordt de investering nu echter met enige maanden versneld uitgevoerd. Een kopie van het betreffende onderdeel uit het investeringsplan 2000 is toegevoegd. Met de aanschaf van een mini pick-up is een bedrag gemoeid van f 22.500,= inclusief BTW, dek king van de jaarlijkse kapitaallasten ad f 4500, vindt plaats conform het investeringsplan 2000, onderdeel materieel WWR. Voorstel van burgemeester en wethouders: In te stemmen met de vervanging van een mini pick-up en hiervoor een krediet beschikbaar te stel len van f 22.500, Advies raadscommissie(s): Op 7 februari 2000 is de vervanging van de mini pick-up aan de orde geweest in de commissie ROVVM. Tegen de achtergrond van een vervanging vooruitlopend op het raadsbesluit voor het vo teren van het krediet is door de commissie de voorkeur uitgesproken om de vervanging van de mini pick-up als agendapunt toe te voegen aan de raadsvergadering van 15 februari 2000. Hiermee wordt bereikt dat een spoedige vervanging kan plaatsvinden binnen de reguliere bestuurlijke be sluitvorming. Aangaande het voorstel tot vervanging heeft de commissie ROVVM positief gereageerd.

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2000 | | pagina 32