Gemeente BOARNSTERHIM VOORSTEL Vergadering: 15 februari 2000 Agendapunt: 12. Portefeuillehouder mevrouw J. Bouma-van den Brink Grou, 4 ^QOÖ AAN DE GEMEENTERAAD ONDERWERP Beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de overdracht van de ou de ijsbaan in Terherne aan de gemeente Boarnsterhim KORTE INHOUD De herinrichting Terherne is in oktober gestart. Belangrijk deelproject in de herinrichting is de aanleg van de ijsbaan/skeelerbaan. Met betrekking tot de herinrichting kan worden verwezen naar de raadsbeslui ten van 27 april 1999 en 13 juli 1999. De nieuw aan te leggen ijs-skeelerbaan dient te worden overgedragen aan de ijsvereniging de Broederschap. In ruil voor de nieuwe ijs-skeelerbaan ver- kri jgt de gemeente de oude ijsbaan van de Broederschap. De oude ijsbaan zal te zijnertijd tezamen met het oude sportveld door de gemeente in ontwikke ling kunnen worden gebracht. Bij de onderhandelingen over de overdracht is met de Broederschap overeenge komen dat de gemeente een nieuw ijsbaangebouw bij de nieuwe ijsbaan zal plaatsen en deze zal overdragen aan de Broederschap. Een ontwerp van dit gebouw is in concept gereed. De kosten van dit gebouw worden geraamd op ca f 88.125,00. Het gebouw wordt overgedragen in eigendom van de Broederschap die verantwoordelijk is voor het beheer en het onder houd. VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Voor de bouw van het ijsbaangebouw een krediet beschikbaar te stellen van f 88.125, 00 en dit ten laste te brengen van de Algemene Reserve van het Grondbedrij f ADVIES (RAADS)COMMISSIE(S) De raadscommissie W&R heeft in de vergadering van 11 januari 2000 positief gereageerd omtrent dit voorstel. TER INZAGE LIGGENDE STUKKEN Tekeningen ijsbaanterrein en gebouw burgemeester en wethouders van de gemeente Boarnsterhim de secretaris, de burgemeester, R.P. van der Starre Y. Dijkstra raadsvoorstel ijsbaan Terherne/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2000 | | pagina 36