Gemeente BOARNSTERHIM VOORSTEL Vergadering: 15 februari 2000 Agendapunt: 13. Portefeuillehouder Mevrouw J. Bouma-van den Brink Grou, 2ffei»u*Ji2890 aan de gemeenteraad ONDERWERP Aanlegvoorzieningen Meineslootbrug Akkrum KORTE INHOUD Het perceel Akkrum Ljouwerterdyk 55 is verkocht. In de bepalingen, waaronder de inschrijving tot aankoop tot stand is gekomen, was, onder meer, opgenomen dat de koper akkoord diende te gaan met de plaatsing van een aanlegsteiger ten behoeve van de watersport in de onmiddellijke nabijheid van het perceel. Teneinde de vrije beschikking te hebben over het aan te kopen perceel kwamen de huidige aanlegmogelijkheden te vervallen. Over de nautische situatie nabij de Meineslootbrug heeft, naar aanleiding van de gewijzigde situatie, overleg plaats gevonden met provincie en water sportorganisaties. Uit dit overleg is naar voren gekomen dat gestreefd moet worden naar een permanente oplossing die recht doet aan het feit dat de Mei- nesloot onderdeel uitmaakt van de staandemast-routeEen dergelijke perma nente oplossing kan echter niet op korte termijn worden gerealiseerd aange zien het technisch plan hiertoe vooralsnog ontbreekt en de financiële midde len momenteel niet beschikbaar zijn. Om vóór het watersportseizoen 2000 toch een oplossing te kunnen bieden heb ben wij besloten te streven naar de bouw van een semi-permanente aanlegstei ger ter lengte van circa TOm1, te plaatsen op een afstand van circa 1,20 m1 uit de oever van het verkochte perceel. De kosten hiervan bedragen circa ƒ50.000,00 inclusief b.t.w. Wij hebben de provincie Fryslân verzocht hierin een bijdrage te verstrekken ten laste van het fonds recreatiebelangen. VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Wij stellen u voor ten behoeve van de bouw van genoemde semi-permanente steiger een krediet beschikbaar te stellen van /50.000,00. Dit bedrag kan ten laste worden gebracht van de opbrengst van het verkochte perceel. raadsvoorstel steiger meinesloot/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2000 | | pagina 37